Mekong Tourism Office Promotes Internships to Plug Tourism Skills Gap collage

MTCO หนุนการพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง

สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office หรือ MTCO) เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการฝึกงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานให้กับคนหนุ่มสาวที่กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษาด้านการท่องเที่ยว และสำหรับผู้ที่มีความต้องการทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว แต่ยังขาดทักษะหรือต้องการฝึกอบรมเพื่อเสริมประสบการณ์ทำงาน เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต โดยภาคการท่องเที่ยวทั่วทั้งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยรวม (Gross Domestic Product หรือ GDP) ประมาณ 16% (จากข้อมูลของ ResearchGate.net)

Mekong Tourism Office Promotes Internships to Plug Tourism Skills Gap collage scaled

เราต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม ไม่ใช่แค่ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติด้วย ให้มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานบริการและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน (มณฑลยูนานและกว่างซี) ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ที่กำลังเปิดรับสมัครหรือวางแผนที่จะรับสมัครแรงงานเพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากรฝึกงานบนเว็บไซต์ MTCO โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” สุวิมล ธนสารกิจ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าว

Ms Suvimol Thanasarakij Executive Director

โครงการนี้มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับแรงงาน ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับนักศึกษาและบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจ

นักศึกษาและผู้สนใจฝึกงาน สามารถดูรายละเอียดการฝึกงานได้ที่ https://mekongtourism.org/internship/

ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวสนใจลงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานได้ที่ https://mekongtourism.org/mekong-tourism-internship-form-for-employers/

# # #

เกี่ยวกับสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO)

สำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง (MTCO) จัดตั้งขึ้นในปี 2549 โดย 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประกอบไปด้วย กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม เพื่อประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเดียวกัน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมใน GMS

ติดต่อสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อีเมล: info@mekongtourism-mtco.org

error: Content is protected !!
Scroll to Top