รวม 5 ประกันเดินทาง ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ ช่วยเที่ยวยุโรปง่าย ไร้กังวล

ประกันเดินทาง เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจและผู้ช่วยคนสำคัญเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับผู้ที่อยากเที่ยวหลายประเทศในทริปเดียว ซึ่งตอนยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ประกันเดินทางคือสิ่งที่ต้องแนบไปด้วย และต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร ต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วย และต้องครอบคลุมการดูแลตลอดช่วงของการเดินทางด้วย ดังนั้นหากเพื่อน ๆ กำลังมีแพลนไปเที่ยวยุโรปและต้องทำวีซ่าเชงเก้นด้วย วันนี้ ชัวร์ครับ มี 5 ประกันเดินทาง ที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้มาฝากกัน

 1. แอกซ่าประกันภัย

ประกันเดินทางต่างประเทศจากแอกซ่านั้นมีหลายแผนให้เลือก สำหรับประกันเดินทางที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 189 บาทเท่านั้น หากยื่นวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% ด้วย แถมมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งถือว่าดีมาก ๆ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • การยกเลิกการเดินทาง (ก่อนเริ่มต้นการเดินทาง จากสาเหตุตามเงื่อนไข)
 • ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท จากสาเหตุตามเงื่อนไข)
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
 • การลดจำนวนวันเดินทาง (จากสาเหตุตามเงื่อนไข)
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
 • การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางในการณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (เป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่า 7 วัน)
 • การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ
 • ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
 • การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

 1. ซิกน่าประกันภัย

ทุกแผนประกันเดินทางต่างประเทศของซิกน่า สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน ในราคาเริ่มต้น 1,137 บาท (15 วัน) สามารถจ่ายเบี้ยตามจำนวนวันเดินทาง เพิ่ม – ลดจำนวนวัน และแผนเสริมเองได้ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการนอนพักรักษาตัวในธงพยาบาล จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • Cigna Emergency Travel Line 24 ชม. บริการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ประสานงานโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย* บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง การเยี่ยมผู้เอาประกัน ส่งผู้เยาว์กลับประเทศ ฯลฯ
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง เป็นเวลาอย่างต่ำ 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เหมาจ่ายทุก ๆ 6 ชั่วโมง (รวมสูงสุดไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 • การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว (ในกรณีถูกปล้นทรัพย์ – ชิงทรัพย์)
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญหายของเงิน
 • การสูญหายของหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง 

 1. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันเดินทางต่างประเทศ จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้เช่นกัน หากขอวีซ่าไม่ผ่าน ก็สามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์ช่วยเหลือทั่วโลก 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าสะดวกมาก ๆ โดยมีแผนประกันเดินทางต่างประเทศ สำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้นให้เลือกได้หมด 4 แผนด้วยกัน ได้แก่ Basic, Silver, Gold, Platinum โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย และการรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย
 • การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ
 • การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย
 • การยกเลิกการเดินทาง
 • การลดจำนวนวันเดินทาง
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง
 • การล่าช้าของการเดินทาง ได้แก่ การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน การล่าช้าของสัมภาระ การจี้โดยสลัดอากาศ การพลาดต่อเที่ยวบิน
 • การสูญหายของหนังสือเดินทาง
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
 • ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ
 • เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ ฯลฯ 
 1. ทูน ประกันภัย

ทูน ประกันภัย หรือ Tune Protect มีแผนประกันเดินทางต่างประเทศ ที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ให้เลือกหลากหลายแผน ตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพัน หากถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ก็สามารถขอคืนเงินได้ด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชม. โดยรายละเอียดความคุ้มครองนั้นจัดเต็ม จัดหนักมาก ไม่ว่าจะเป็น

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (1,000 บาท/ วัน) สูงสุด
 • Health2GO บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี 24 ชม. ฟรี 1 ครั้ง*
 • ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
 • ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญหายของเอกสารการเดินทาง
 • การสูญหายของบัตรเครดิต
 • การสูญหายของเงินส่วนตัว
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย
 • ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ
 • โฮล-อิน-วัน
 • ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

 1. โตเกียวมารีนประกันภัย

ประกันเดินทางต่างประเทศจากโตเกียวมารีน เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เสมือนเพื่อนร่วมเดินทาง ที่สามารถใช้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้นได้ ยกตัวอย่างความคุ้มครองหลัก ๆ เช่น

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา พยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
 • การสูญเสียหรือสูญหายต่อทรัพย์สินส่วนตัว หรือสัมภาระในระหว่างการเดินทาง
 • การยกเลิกการเดินทางและการหยุดชะงักของการเดินทาง
 • ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ ฯลฯ

5 ประกันเดินทางที่เราแนะนำนั้น การันตีว่าเป็นที่ยอมรับของสถานทูตอย่างแน่นอน สามารถซื้อเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ และ ชัวร์ครับ รับรองว่าไปเที่ยวยุโรปได้อย่างสบายใจชัวร์!

You might also like

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Essential Cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

 • Analytics Cookies

  These cookies collect information about your use of the website. For the benefit of measuring, improving and developing a good experience in using the website. If you do not consent to our use of these cookies. We will not be able to measure Able to improve and develop the website

Save