Cover รวม 5 ประกันเดินทาง

รวม 5 ประกันเดินทาง ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ ช่วยเที่ยวยุโรปง่าย ไร้กังวล

ประกันเดินทาง เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจและผู้ช่วยคนสำคัญเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับผู้ที่อยากเที่ยวหลายประเทศในทริปเดียว ซึ่งตอนยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ประกันเดินทางคือสิ่งที่ต้องแนบไปด้วย และต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร ต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วย และต้องครอบคลุมการดูแลตลอดช่วงของการเดินทางด้วย ดังนั้นหากเพื่อน ๆ กำลังมีแพลนไปเที่ยวยุโรปและต้องทำวีซ่าเชงเก้นด้วย วันนี้ ชัวร์ครับ มี 5 ประกันเดินทาง ที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้มาฝากกัน

Cover รวม 5 ประกันเดินทาง

 1. แอกซ่าประกันภัย

ประกันเดินทางต่างประเทศจากแอกซ่านั้นมีหลายแผนให้เลือก สำหรับประกันเดินทางที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 189 บาทเท่านั้น หากยื่นวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% ด้วย แถมมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งถือว่าดีมาก ๆ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • การยกเลิกการเดินทาง (ก่อนเริ่มต้นการเดินทาง จากสาเหตุตามเงื่อนไข)
 • ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท จากสาเหตุตามเงื่อนไข)
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
 • การลดจำนวนวันเดินทาง (จากสาเหตุตามเงื่อนไข)
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
 • การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางในการณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (เป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่า 7 วัน)
 • การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ
 • ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
 • การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

1 รวม 5 ประกันเดินทาง

 1. ซิกน่าประกันภัย

ทุกแผนประกันเดินทางต่างประเทศของซิกน่า สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน ในราคาเริ่มต้น 1,137 บาท (15 วัน) สามารถจ่ายเบี้ยตามจำนวนวันเดินทาง เพิ่ม – ลดจำนวนวัน และแผนเสริมเองได้ โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการนอนพักรักษาตัวในธงพยาบาล จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • Cigna Emergency Travel Line 24 ชม. บริการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ประสานงานโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย* บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง การเยี่ยมผู้เอาประกัน ส่งผู้เยาว์กลับประเทศ ฯลฯ
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง เป็นเวลาอย่างต่ำ 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เหมาจ่ายทุก ๆ 6 ชั่วโมง (รวมสูงสุดไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 • การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว (ในกรณีถูกปล้นทรัพย์ – ชิงทรัพย์)
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญหายของเงิน
 • การสูญหายของหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง 

2 รวม 5 ประกันเดินทาง

 1. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันเดินทางต่างประเทศ จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้เช่นกัน หากขอวีซ่าไม่ผ่าน ก็สามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์ช่วยเหลือทั่วโลก 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าสะดวกมาก ๆ โดยมีแผนประกันเดินทางต่างประเทศ สำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้นให้เลือกได้หมด 4 แผนด้วยกัน ได้แก่ Basic, Silver, Gold, Platinum โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย และการรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย
 • การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ
 • การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย
 • การยกเลิกการเดินทาง
 • การลดจำนวนวันเดินทาง
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง
 • การล่าช้าของการเดินทาง ได้แก่ การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน การล่าช้าของสัมภาระ การจี้โดยสลัดอากาศ การพลาดต่อเที่ยวบิน
 • การสูญหายของหนังสือเดินทาง
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
 • ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ
 • เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ ฯลฯ 
 1. ทูน ประกันภัย

ทูน ประกันภัย หรือ Tune Protect มีแผนประกันเดินทางต่างประเทศ ที่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ให้เลือกหลากหลายแผน ตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพัน หากถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ก็สามารถขอคืนเงินได้ด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชม. โดยรายละเอียดความคุ้มครองนั้นจัดเต็ม จัดหนักมาก ไม่ว่าจะเป็น

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (1,000 บาท/ วัน) สูงสุด
 • Health2GO บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี 24 ชม. ฟรี 1 ครั้ง*
 • ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
 • ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญหายของเอกสารการเดินทาง
 • การสูญหายของบัตรเครดิต
 • การสูญหายของเงินส่วนตัว
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย
 • ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ
 • โฮล-อิน-วัน
 • ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

3 รวม 5 ประกันเดินทาง

 1. โตเกียวมารีนประกันภัย

ประกันเดินทางต่างประเทศจากโตเกียวมารีน เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เสมือนเพื่อนร่วมเดินทาง ที่สามารถใช้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้นได้ ยกตัวอย่างความคุ้มครองหลัก ๆ เช่น

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา พยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
 • การสูญเสียหรือสูญหายต่อทรัพย์สินส่วนตัว หรือสัมภาระในระหว่างการเดินทาง
 • การยกเลิกการเดินทางและการหยุดชะงักของการเดินทาง
 • ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ ฯลฯ

5 ประกันเดินทางที่เราแนะนำนั้น การันตีว่าเป็นที่ยอมรับของสถานทูตอย่างแน่นอน สามารถซื้อเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ และ ชัวร์ครับ รับรองว่าไปเที่ยวยุโรปได้อย่างสบายใจชัวร์!

error: Content is protected !!
Scroll to Top